GEBRUIK SMART INSTORE PLATFORM   

PRIVACYVERKLARING PSFM B.V. 

Het Smart Instore platform wordt verzorgd door PSfm B.V., gevestigd te Amstelveen, (hierna PSfm). PSfm verleent diensten aan haar opdrachtgevers, onder andere voor het verbeteren van de toegankelijkheid tot producten en diensten van haar opdrachtgevers. 
PSfm neemt privacy zeer serieus en daarmee de omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens. Hierbij leeft PSfm de toepasselijke wet- en regelgeving na. In deze privacyverklaring staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen.

Verzameling en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Toegankelijkheid producten en diensten opdrachtgevers

Wanneer u informatie over een product wenst te ontvangen, een demonstratie van een product wenst te krijgen of een afspraak wilt maken voor een online winkelbezoek, of een product wenst te bestellen, verwerken wij de volgende gegevens:   
o   NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer; 
o   De door u verstrekte informatie, uw vraag en het antwoord; 
o   Uw bestelling bij onze opdrachtgevers.   

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
o   Uitvoering van een overeenkomst met onze opdrachtgevers;
o   Het doen van rapportages en analyses;
o   Het verbeteren van onze dienstverlening.   

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens   

PSfm hanteert de volgende grondslagen: 
o       Toestemming; 
o       Het voorbereiden en sluiten van een overeenkomst; 
o       Een gerechtvaardigd belang 
o       Wettelijke verplichting   

Wanneer de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is, kan de toestemming altijd worden ingetrokken.

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om een overeenkomst met u of onze opdrachtgevers te sluiten en/of deze uit te voeren. Indien die gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de overeenkomst niet sluiten en/of uitvoeren.   Een gerechtvaardigd belang is in ieder geval: evaluatie en controle van onze dienstverlening, het oplossen van een geschil, direct marketing.

Bezoekers Smart Instore platform

PSfm wil dat het Smart Instore platform gemakkelijk is in gebruik. Hiervoor analyseren wij het surfgedrag van de bezoekers en kunnen we het platform optimaliseren en vernieuwen.    

Cookies

Wij maken op deze device en de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en via de browser op de harde schijf van de computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Meer informatie over cookies staat in het  cookiebeleid van PSfm.

Delen persoonsgegevens met derden

PSfm verleent binnen PSfm alleen toegang tot de persoonsgegevens aan medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot die gegevens uit hoofde van hun functie. Deze medewerkers behandelen deze gegevens vertrouwelijk. 

PSfm deelt persoonsgegevens met haar opdrachtgevers uit hoofde van de overeenkomst die PSfm met u of haar opdrachtgevers heeft gesloten. Bijvoorbeeld wanneer u een verzoek doet informatie te verkrijgen over producten of diensten van onze opdrachtgevers, een afspraak maakt voor een demonstratie of online winkelbezoek of u naar aanleiding daarvan een bestelling doet. 

PSfm deelt persoonsgegevens met derde partijen in het kader van de overeenkomst die zij met u of haar opdrachtgevers heeft gesloten. Bijvoorbeeld wanneer u een verzoek doet informatie te verkrijgen over producten of diensten van onze opdrachtgevers, een afspraak maakt voor een demonstratie of online winkelbezoek of u naar aanleiding daarvan een bestelling doet. 

PSfm schakelt derde partijen in die persoonsgegevens verwerken in opdracht van PSfm, zoals hosting van de website en IT-systemen. PSfm sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af.   

Bewaren persoonsgegevens

PSfm bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden. PSfm hanteert de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
o       twee jaar na invoer gegevens;
o       Voor de bewaartermijnen van cookies wordt verwezen naar het  cookiebeleid van PSfm;
o       Wanneer de grondslag toestemming is, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel en zullen wij uw gegevens verwijderen na intrekken toestemming.   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 
U heeft het recht om een verzoek in te dienen en om informatie te krijgen over het al dan niet door PSfm verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek indienen uw  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.    

Beperking, bezwaar, overdracht

Daarnaast heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden, een verzoek tot beperking van de gegevensverwerking aan te vragen. of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PSfm en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. 

Om er zeker van te zijn dat het uw persoonsgegevens betreft, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien wij niet binnen deze termijn kunnen reageren, laten we u het weten. 

Wij verzoeken u alle verzoeken gemotiveerd in te dienen via ons e-mailadres: privacy@smartinstore.nl

Wanneer u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens stellen wij het op prijs indien u dit ons laat weten, zodat we samen tot een passende oplossing kunnen komen. Ook dit kan via het bovenstaande e-mailadres. U heeft het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door PSfm in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen? 

Voor vragen inzake deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met PSfm via:

PSfm B.V. 
Schweitzerlaan 48
1187 JD  Amstelveen
+31 20 426 03 00

privacy@smartinstore.nl

PSfm kan wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 oktober 2020.